การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์

Publish Year National Journal 4
2014 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exวิลาวรรณ เทศลำลึก, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จำนวนเมล็ด น้ำหนักเมล็ด และการงอกของเมล็ดมะละกอ 9 พันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ Suppl. 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 168-173
2014 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฤดูกาลต่อความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะละกอ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ Suppl. 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 174-179
2013 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exสุพรพรรณ ศรีมาศ, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของมะละกอแขกดำ 7 สายพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 257-260
2013 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของต้นและคุณภาพผลของประชากรผสมเปิดในมะละกอพันธุ์ ‘แก้มแหม่ม’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 541-544
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, "Effects of Sun Light on Chemical Composition of ‘Plug Mai Lai’ Papaya Fruit during Development", The International Symposium on Papaya, 20 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.สิริกุล วะสี, "Collection, Evaluation and Selection of Papaya Varieties in Thailand", The 3th International Symposium on Papaya, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2013 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exสุพรพรรณ ศรีมาศ, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของมะละกอแขกดำ7 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, บางมด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของต้นและคุณภาพผลของประชากรผสมเปิดในมะละกอแปรรูปพันธุ์ ‘แก้มแหม่ม’", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, บางมด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอมร มูลวงค์, exสมัคร แก้วสุกแสง, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, "การพัฒนาสีระหว่างการสุกและการตอบสนองต่อเอทีฟอนของมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ปลักไม้ลายหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย