การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากหงอนไก่

Publish Year International Journal 1
2013 exSrisantisaeng, P., inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Proteolytic activity from chicken intestine and pancreas: Extraction, partial characterization and application for hyaluronic acid separation from chicken comb", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 93, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2013, หน้า 3390-3394
Publish Year National Conference 1
2013 exพิมพ์พร สร๊สันติแสง, exโสภิดา ปัญญานวล, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "ผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากไส้และตับอ่อนของเป็ดและไก่", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย