การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

Publish Year International Journal 4
2015 exTuan Quoc Le, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of operating process parameters for instant brown rice production with microwave-followed by convective hot air drying", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 1-8
2012 exTuan Quoc Le, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Drying characteristics of cooked jasmine brown rice and true densities of dried products", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 256-271
2011 exนส. สารภี สุจริต, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายสิทธิพงศ์ ผมพันธ์, exนายพิพัฒน์ ฤกษ์ดำริห์, "Moisture sorption behavior and drying kinetics of pre-germinated rough rice and pre-germinated brown rice", Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 255-263
2011 exSootjarit, S., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Effects of drying methods on the nutritional and physical quality of pre-germinated rice", Transactions of the ASABE, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2011, หน้า 1423-1430
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายเฉลิมชัย ลลิตมาศสกุล, exนส. พัชรมน ชาญอุตส่าห์, "คุณภาพของโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปและการใช้พลังงานในการผลิตโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง", The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 256-264
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสารภี สุจริต, "Suitable Drying Method for Pre-Germinated Brown Rice", International Conference on Food Technology Edition II, 31 ตุลาคม 2010, Thanjavur สาธารณรัฐอินเดีย