ระบบและเตาปฏิกรณ์ในการสลายตัวทางทางเคมีความร้อนของชีวมวลเหลือทิ้งภายในประเทศ

Publish Year International Journal 1
2011 exDuangduen Atong, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangdao Aht-Ong, exViboon Sricharoenchaikul, "Synthetic olivine supported nickel catalysts for gasification of glycerol", Applied Clay Science , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 244-253
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of ZSM-5 from coffee (Coffea Arabica L.) bean waste", 11th International Conference on Ceramic Processing Science, 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส