การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ได้จากการไพโรไลซิสชีวมวลในปฏิกรณ์ต้นแบบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Conference 2
2011 exนายวันมงคล อำพันธ์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Upgrading of bio-oil from Earleaf acacia by Co/Mo, Co/Mo/Fe, Co/Mo/Ni supported on SUZ-4 and ZSM-5 catalysts", TIChE International Conference 2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2011 exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Preparation of CeO2-Al2O3 Mixed Oxides by Spray Pyrolysis", TIChE International Conference 2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, exนายภูษิต แซ่เจีย, exนายชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์, "Upgrading of Bio-oil from Corn Cob in a Pyrolysis ReactorUsing Pt/CeO2/Al2O3 Catalyst", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 ตุลาคม 2012, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 exนายอภิชาติ จินดารัตน์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากซังข้าวโพด ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในภาวะเหนือวิกฤตของเอทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา MgO-ZnO", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exนายชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพจากกากกาแฟ โดยปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจีเนชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา MCM-41, CoMo/MCM-41 and Cu-CoMo/MCM-41", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย