การออกแบบและสังเคราะห์วัสดุประเภทซีเมนต์ชนิดใหม่: การศึกษาทางสเปคโทรสโคปีขั้นสูงและทางทฤษฎี

Publish Year International Journal 2
2015 exYingyot Poo-arporn, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungtiva Palangsuntikul, "Investigation of damaged interior walls using synchrotron-based XPS and XANES", Journal of Synchrotron Radiation, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 86-90
2013 inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุตริน อรุณรุวิวัฒน์, "Additive-Assisted Synthesis of Silica Gel with Large Pores", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 295-301