การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Pacemaker implantation in horse with bradycardia-tachycardia syndrome", AJAVA , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 35-42