การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงบางชนิด

Publish Year International Journal 1
2016 exศจี เชาว์ดำริกุล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatment", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 85-89
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 549-552
Publish Year National Conference 1
2011 exศจี เชาว์ดำริห์กุล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความร้อนแห้งและการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย