ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก

Publish Year National Journal 3
2019 exนางสาวกรกต มรรคสมุทร, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 549-558
2012 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 618-620
2011 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับของผู้บริโภคในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15จังหวัดนครนายก", agricultural Science journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 617-620
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับของผู้บริโภคในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย