อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่างๆและสารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK 92-11 ในอ้อยตอ 1