การลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคและการยืดอายุการเก็ยรักษาหอยนางรม (Crassostres belcheri)ด้วยกระบวนการฉายรังสี

Publish Year International Journal 1
2011 exThupila, N., inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Radiation resistances and decontamination of common pathogenic bacteria contaminated in white scar oyster (Crassostrea belcheri) in Thailand", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 80, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 828-832
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhanced Safety of Raw Oyster Meat by Gamma Irradiation.", The 2014 China-Japan-Korea and Southeast Asia Joint Symposium on “Advanced processing Technology and Safety Control of Aquatic Products ”, 12 - 14 พฤษภาคม 2014, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตหอยนางรมพร้อมบริโภคที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการฉายรังสี", The international conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE 2012) World Academy of Science, Engineering and Technology, 13 - 14 พฤษภาคม 2012, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2010 exนันทิชา ตุพิลา, inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความไวต่อรังสีของแบคทีเรียก่อโรคในหอยนางรม (Crassostrea belcheri) และอาหารเลี้ยงเชื้้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย