การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกกกลม ธูปฤาษี และพุทธรักษา ในการบำบัดคุณภาพนำ้ทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี