สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 1 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย