โครงการตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยของคลื่นเฉือนของชั้นดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exThatchalak Ananjirataya, exPREECHA SAITHONG, exKITTI KHAOWISET, "Shallow Shear-wave Velocities Undernearth the Southeastern Greater Bangkok by Downhole Seismic Testing Measurements", Geology, Geotechnology and Mineral Resources of INDOCHINA 2011, 1 - 3 ธันวาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย