โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าเหล็ก (Steel hub) ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Optimising steel hub location in Thailand", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 397-414