ชุดป้อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 มกราคม 2010, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย