อิทธิพลของอาหารแบบต่างๆต่อคุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกล้ามเนื้อสันนอกและกล้ามเนื้อสะบักไหล่ของโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์

Publish Year National Conference 2
2012 exชุติพงศ์ เนตรพระ, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์, "ผลของหญ้าสดและข้าวโพดสับต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากและความเข้มข้นของกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid ในโคอินทรีย์", การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8, 28 - 29 กรกฎาคม 2012, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2010 exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ ชนาเทพาพร, "ผลของการเสริมกระถินสดต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย