เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง

Publish Year International Journal 1
2011 exนิรันดร จันทร์ลาด, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพเคมีและปริมาณกรดแกมมาอมิโนบิวทิริกของขนมกรอบพองที่ผลิตจากข้าวกล้องเริ่มงอกด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่", International journal of food engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. ฐิติมา ข่าวสะอาด, "ผลของระยะเวลาการเพาะงอกข้าวกล้องต่อปริมาณกาบาและสมบัติทางกายภาพของข้าวกล้องงอก", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 270-283
Publish Year International Conference 3
2012 exนส ฐิติมา ขาวสะอาด, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเวลาการเพาะงอกต่อปริมาณกาบาและสมบัติทางกายภาพบางชนิดของข้าวกล้องงอก", International Congress on Food Engineering and Technology: IFET 2012, 28 - 30 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนส ฐิติมา ขาวสะอาด, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณกาบาและสมบัติทางกายภาพของข้่าวกล้องงอกที่เพาะโดยเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกระดับนำร่อง", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012 "Green and Sustainable Food Technology for All", 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาว ฐิติมา ขาวสะอาด, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบข้าวกล้องงอกที่เพาะจากเครื่องเพาะในระดับปฏิบัติการและระดับนำร่อง", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, ผิงตง ไต้หวัน
Publish Year International Trademark 2
2019 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. ฐิติมา ขาวสะอาด, exนายปวัตร (นิรันดร) จันทร์ลาด, "เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2019
2015 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส ฐิติมา ขาวสะอาด, exนายนิรันดร จันทร์ลาด, "กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2015