การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์