การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา

Publish Year National Journal 5
2017 exดร.ทองทวี พรมสีดา, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดหลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษา", วารสารครุศาสตร์สาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-8
2014 exอ.มณฑา ชุ่มสุคนธ์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมดูลการเรียนรู้ที่ยึดหลักพุทธวิธีการสอนสำหรับเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ เรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 168-175
2012 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2012, หน้า 23-31
2011 inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจ้างที่ยึดหลักพระพุทธศาสนาตามหลักหน้าที่การงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถาน ประกอบการสิ่งประดับตกแต่ง", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - พฤษภาคม 2011
2011 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบกิจกรรมที่ยึดหลักไตรสิกขาเพื่อความมีวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่างเทคนิคการผลิต", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - พฤษภาคม 2011, หน้า 282-289