การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับผลลัพธ์

Publish Year National Journal 2
2014 exดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัตถศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นำตน และการมองเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เกษียณอายุราชการ", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 88, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 214-229
2011 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลหน่วยการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพที่ยึดสมรรถนะสาขางานเทคนิคยานยนต์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - พฤษภาคม 2011, หน้า 219-226