การศึกษาการใช้วัสดุอินทรีย์ชุมชนในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน