ชุดอุปกรณ์ทดสอบนอกเครื่องยนต์สำหรับเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วม

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Impact of filtration velocities and particulate matter characteristics on diesel particulate filter wall loading", International Journal of Engine Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2009, หน้า 287-304
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "สารมลพิษอนุภาคจากเครื่องยนต์ดีเซล", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 1-14
Publish Year National Conference 3
2011 exวรเทพ วชิรพันธุ์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการลดคาร์บอนมอนนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนของ Diesel Oxidation Catalyst สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปิยะ รัตน์เจริญพงษ์, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Developing of a 1-D combustion model using laminar burning velocity correlations for gasohol and natural gas spark-ignition engines", The 25th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, 20 ตุลาคม 2011
2011 exกิตติพงศ์ คงศรี, exวรเทพ วชิรพันธุ์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบสร้างก๊าซไอเสียสังเคราะห์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20 ตุลาคม 2011