การพัฒนาวิธีทดสอบผู้บริโภคด้านความชอบต่อสินค้า โดยการศึกษาการตอบแบบสอบถามควบคู่กับพฤติกรรมการเลือกสินค้าตอบแทนกลับบ้าน

Publish Year International Journal 1
2010 exWeiss, BH, exO'Mahony, M, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VARIOUS PAIRED PREFERENCE TESTS: EXPERIMENTER EFFECT ON "TAKE HOME" CHOICE", JOURNAL OF SENSORY STUDIES, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2010, หน้า 778-790