การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exธีรเวช ทิตย์สีแสง, exมลธิรา สดชื่น , "การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระพรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011 - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 93-99
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง, "การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์", The Third Conference in Environmental Science, Engineering and Management 14-15 March 2011, Chulalongkorn University, 14 - 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย