การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ(ขสมก.)

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "มลพิษอากาศกับมาตรการการจัดการคุณภาพอากาศ", วิศวกรรมสาร (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย), ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 78-81
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถโดยสารประจำทางที่ใช้ดีเซลและก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)", The Third Conference in Environmental Science, Engineering and Management 14-15 March 2011,Chulalongkorn University, 14 - 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย