การสืบค้นข้อมูลระบาดวิทยาโดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล