การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exProf.Yukihiro Ozaki, "A Feasibility Study on Nondestructive Determination of Oil Content in Palm Fruits by Visible - Near Infrared Spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 687-694
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ามันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทาลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 61-64
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, "Non-destructive Determination of Palm Oil Content in Palm Fruit by Comparison of Short and Long Wavelength Near Infrared Regions", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย