การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของ บอนเขา (Colocasia fallax Schott) Araceae