การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของ บอนเต่า (Hapaline benthamianum Schott) วงศ์ Araceae