การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 4
2019 exPabi Maya Das, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Bhutanese Students' Views of Nature of Science: a Case Study of Culturally Rich Country", Research in Science Education , ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 391-412
2018 exPabi Maya Das, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Bhutanese Students’ Views of the Nature of Science in Matter and its Composition and Study of Gas Laws through an Explicit and Reflective Approach", Science Education International , ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 20-28
2013 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "The Development of In-Service Science Teachers’ Understandings of and Orientations to Teaching the Nature of Science within a PCK-Based NOS Course", Research in Science Education, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2013, หน้า 847-869
2013 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exดร.ลือชา ลดาชาติ, exดร.ลฎาภา สุทธกูล, "ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการส่งเสริมการเรียนการสอน“ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ภายนอกและภายในประเทศไทย", วิทยสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 269-282
Publish Year National Journal 5
2015 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ , "การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอมและความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 97-124
2011 exณัชธฤต เกื้อทาำน, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 299-314
2011 exPrutaporn Lalitanurak, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 223-254
2010 exเวียงชัย แสงทอง, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทรรศนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสารเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 142-154
2010 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exกาญจนา มหาลี, "ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 795-809
Publish Year International Conference 1
2014 exPabi Maya Das, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Ninth Grade Bhutanese Students’ Views of Nature of Science", The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers (ISET 2014), 16 - 18 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย