การสังเคราะห์อนุพันธ์เบนโซ[เอ]ฟลูโอรีนและเอซาเบนโซ[เอ]ฟลูโอลีนเพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง