การลดต้นทุนอาหารลูกสุกรโดยการเสริม Methionine ในอาหารที่มีข้าวโพดและปลายข้าวเป็นหลัก(อัดเม็ด)เพื่อทดแทนการเสริมโปรตีนจากนม

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Comparative Effects of Sodium Gluconate, Mannan Oligosaccharide and Potassium Diformate on Growth Performances andSmall Intestinal Morphology of Nursery Pigs", The Asian-Australasian Association Of Animal Production Societies, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 844-850
Publish Year National Conference 2
2012 exพงศกร ยวงทอง, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "การใช้ข้าวโพดเปรียบเทียบกับปลายข้าวเป็นอาหารสุกรระยะอนุบาลทั้งมีการเสริมและไม่เสริมโปรตีนจากนม", การประชุมการครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exปิยะ ลำพรหมสุข, exณัฐวุฒิ ครุฑไทย , inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแหล่งวัตถุดิบพลังงาน กับการเสริมแหล่งโปรตีนจากนม ต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้สุกรอนุบาลในโรงเรือนระบบเปิด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย