ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ MRI ในส่วนของกระดูกสันหลังส่วนล่าง