การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, "Ex-ante Policy Analysis for Farming Systems Sustainability in Mae Sa Watershed, Northern Thailand", International Symposium “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Regions of Southeast Asia”, 21-23 July 2010, Hanoi, 23 กรกฎาคม 2010, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2010 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, exชนิกา ไหล่แท้, "Assessing the Sustainability of Upland Agriculture in Mae Sa Watershed, Northern Thailand", International Symposium “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Regions of Southeast Asia”, 21-23 July 2010, Hanoi, 23 กรกฎาคม 2010, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม