การศึกษา GMR ของฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงแบบการสปัตเตอร์สำหรับการใช้งานเป็นเซนเซอร์แม่เหล็ก

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exP Sirisangsawang, exS Pinitsoontorn, exC Sirisathitkul, "Dependence of Hysteresis Loops on Thickness of Thin Nickel FilmsPrepared by RF Sputtering", Advanced Materials Research, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 335-336, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1443-1447
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Nano-morphological, Magnetic and Structural Properties of Ni Films Prepared by RF-sputtering", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN2011), 13 - 16 กันยายน 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 exนางสาวสุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Deposited Time on Thermal and Morphological Properties of RF-Sputtered Co-Cu", Siam Physics Congress SPC2012, 9 - 12 พฤษภาคม 2012, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, exนางสาวไพรินทร์ พรไชยา, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Giant Magnetoresistance Sensor and Effects of Co-Cu granular Films", Siam Physics Congress SPC2012, 9 - 12 พฤษภาคม 2012, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 exนางสาวสุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND THERMAL PROPERTIES OF SPUTTERED CO-CU GRANULAR FILMS ON POLYIMIDE SUBSTRATE", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท38), 16 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย