การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา Beckmann rearrangement บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์