การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา