ผลของ Sodium Gluconate และ Liquid DL-Methionine Hydroxy Analogue Free acids ต่อค่า pH และปริมาณกรดไขมันสายสั้นจากการหมักของอาหารในลำไส้ส่วนท้ายของสุกรภายนอกตัวสัตว์

Publish Year International Journal 3
2012 exปิยะ ลำพรหมสุข, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Supplementing Acidifiers and Organic Zinc in Diet on Growth Performance and Gut Conditions of Pigs", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 553-560
2011 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "A dietary sodium gluconate supplement improves growth performance and prebiotic activity in the small intestine of nursery pigs grown under tropical condition", Animal Production Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2011, หน้า 702-707
2010 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายณัฐวุฒิ ครุฑไทย, exนางสาวกนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "ผลการเสริม Methionine Hydroxy Analog Free Acid ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการเติบโต และสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในสุกรอนุบาล", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition , ปีที่ 94, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 395-404
Publish Year National Journal 2
2009 exณัฐวุฒิ ครุฑไทย , inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชาวดี ยอดเศรณี , inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ปริมาณกรดไขมันสายสั้น และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารส่วนปลายของสุกรระยะหลังหย่านม", วารสารเกษตร , ปีที่ 25, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2009, หน้า 305-314
2009 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ครุฑไทย , exเกรียงไกร ประการแก้ว , inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Sodium Gluconate และ Liquid DL-Methionine Hydroxy Analogue Free acids ต่อค่า pH และปริมาณกรดไขมันสายสั้นจากการหมักของอาหารในลำไส้ส่วนท้ายของสุกรภายนอกตัวสัตว์", วารสารเกษตร, ปีที่ 25, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2009, หน้า 315-321
Publish Year National Conference 1
2009 exPichaya Saeung, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttawut Krutthai, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009