การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2552-2553)

  • inดร.สาคร ชินวงค์

  • inดร.สาคร ชินวงค์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์