อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป

Publish Year International Conference 2
2011 exน.ส.ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Structural changes of dried rice noodle during rehydration", The 12th ASEAN Food Conference 2011, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วัทนา พรมมา, exน.ส. ปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ, "An optimum cooking time index of dried rice noodle", Second Conference on Food Science and Technology-MEKONG DELTA (MEKONGFOOD 2011) , 9 - 12 พฤศจิกายน 2011, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม