โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช

Publish Year National Conference 3
2014 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพต่อสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาความปลอดภัยการใช้กากตะกอนและน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในการปลูกผักบุ้ง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาเชิงสำรวจน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 1.สมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพและองค์ประกอบธาตุอาหารมหัพภาค", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย