การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

Publish Year International Journal 2
2009 exTippachon, W., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Multiobjective optimal placement of switches and protective devices in electric power distribution systems using ant colony optimization", Electric Power Systems Research, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1171-1178
2005 exFeliachi, A, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "NERC compliant load frequency control design using fuzzy rules", ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 101-106
Publish Year National Journal 7
2016 exวิโรจน์ หวังสมัคร์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ Relevant Factors", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 97, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 51-62
2015 exเฉลียว เกตุแก้ว, exอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีประเมินมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมโรงสีข้าว", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 61-72
2012 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐาปนี พรมนาไร่, "การเลือกสรรกิจกรรมบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 13-28
2011 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายเอกสิทธิ์ เจียมสกุล, "วิธีการหาอัตราการล้มเหลวเพื่อประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 75-87
2011 exเพ็ญจันทร์ สิงห์โอ, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการตั้งค่าเป้าหมายความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 57-68
2009 exวิวัฒน์ ทิพจร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การย้ายตำแหน่งใหม่ของอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดโดยวิธีอาณานิคมมด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 45-55
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพนิดา ศรีคชา, "การออกแบบตัวกรองฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 18, ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม 2004 - กรกฎาคม 2005, หน้า 76-86
Publish Year International Conference 14
2014 exT. Khatsaeng, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exN. Chaiyabut, "Reliability Assessment of Power Distribution Systems Using Tripping Rate of Protective Devices", Innovative Smart Grid Technologies 2014, 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2014, วอชิงตัน ดีซี อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2013 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exOnurai Noohawm, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Rice Mill Industry Maintenance Planning Using Reliability Centered Maintenance (RCM)", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, 10 - 12 เมษายน 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Allocation of Maintenance Resources and Reliability Benchmarking of Electric Power Utilities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2010 exKlunvaree, J., inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "A data-envelopment-analysis inspired method for reliability target setting", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTeera-achariyakul, N., exChulakhum, K., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target setting", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exPrasapairin, T., exTeera-achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reliability index prediction using fuzzy principle", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outage Cost of Industrial Customers in Distribution and Subtransmission Systems for Reliability Improvement", 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2010), 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Cardiff, Wales สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exTeera-achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reliability index forecast by fuzzy principle", Proceedings of the International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues and Strategies, ESD 2010, 2 มิถุนายน 2010
2007 exนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Relevant Factors for Failure Rate Estimation of Overhead Distribution Feeders", IEEE-ECTI-CON2007, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exเฉลียว เกตุแก้ว, exยุทธนา ยิ้มประเสริฐ, exนัยนา ซ่อนกลิ่น, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outage Costs Analysis for Customer Oriented Maintenance", ICEE2007, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 exเทพกัญญา ขัติแสง, exขจรศักดิ์ ศรีอ่อน, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "FMEA Based Vegetation Maintenance of Overhead Power Distribution Feeders", ICEE2007, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 exTippachon, W., exR.Boonruang, exBoonpun, S., exKhamtang, C., inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure analysis of protective devices in power distribution systems for reliability purpose", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 14 - 17 พฤศจิกายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exอำนาจ ขวัญไสวธรรม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Analysis of Power Distribution Systems in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "CPS1 and CPS2 compliant wedge-shaped model predictive load frequency control", 2004 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1 มกราคม 2004
Publish Year National Conference 3
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exนายเขตร์ จุฬาคำ, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, "การพัฒนากรอบงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่องานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายด้วยวิธีความเชื่อถือได้เป็นแกน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2012 exนายคมพิสิฐ ประสาท, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสาหรับ กฟภ.ในพื้นที่ชนบท", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 4 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การหารูปแบบที่เหมาะสมในการติดตั้ง RTU สำหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย