การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัว 5 สายพันธุ์ และศึกษาวิธีการลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of AnthuriumFlowers (Anthurium andraeanum) during Low Temperature Storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 179-186
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Pollinia-borne chemicals that induce early postpollination effects in Dendrobium flowers move rapidly into agar blocks and include ACCand compounds with auxin activity", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 171, ฉบับที่ 18, พฤศจิกายน 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 1782-1786
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doornd, "Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (Anthurium andraeanum L.) flowers", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 104-110
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกรดซาลิไซลิกต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 95-102
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี การถัก, "ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ ์เชียร์(Anthurium andraeanumL. cv. Cheers)", วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 440-443
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage", The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants , 9 - 12 มกราคม 2012
Publish Year National Conference 4
2012 exอัญชลี การถัก, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ์เชียร์", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการเกิดออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มจานรองดอกหน้าวัวระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการใช้ salicylic acid ต่อการเสื่อมสภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Cut Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage", การประชุมทางวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย