การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน