การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่