ประโยชน์ของ EVA ต่อต้นทุนเงินทุนและมูลค่าหลักทรัพย์

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์:กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเกษตร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 356-368