การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง