ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนราศักด์ บุญมี, "การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 597-600
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประธาน โพธิสวัสดิ์, exดร.ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์, exนางสาวอังคณา โชติช่วง, "ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบ NFT", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 129-132
Publish Year National Conference 2
2012 exนายนราศักด์ บุญมี, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", การประชุมวืชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, บางซื้อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประธาน โพธิสวัสดิ์, exนางสาวอังคณา โชติช่วง, "ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบ NFT", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย