อายุเก็บเกี่ยว ตำแหน่งของผล และวิธีลดความชื้นในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

Publish Year National Journal 1
2010 exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของอายุและตาแหน่งช่อผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 117-120
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน, "ผลของการลดความชื้นด้วย drying bead ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของตำแหน่งช่อผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, "ผลของอายุเก็บเกี่ยวและตำแหน่งช่อผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย